Secí stroje

Univerzální pneumatický secí stroj VEGA 8


VEGA 8 je secí stroj, který ideálnÄ› odpovídá cílům současného zemÄ›dÄ›lství, pÅ™edvádí maximální výkon pÅ™i minimálních nákladech. Podle konstrukce a technických charakteristik VEGA 8 je spolehlivý secí stroj v provozu, jednoduchý v seÅ™ízování a zabezpečuje kvalitní a pÅ™esný výsev osiva technických okopanin pÄ›stovaných podle tradičních a minimálních agrotechnologií.

Pneumatický univerzální secí stroj VEGA 8 je určen pro tečkovaný podle metody a pÅ™esný podle norem výsevu tÅ™ídÄ›ných semen kukuÅ™ice, slunečnice, skočce, čiroku, sóje, a také semen koňského bobu, fazole, lupiny se současným, oddÄ›leným od výsevu osiva, pÅ™ihnojováním granulovanými minerálními hnojivy a utÄ›sňováním půdy v Å™ádcích. Je možný výsev netÅ™ídÄ›ných semen, ovšem pÅ™esnost výsevu v takovém pÅ™ípadÄ› bude pÅ™ímo zaviset na rozmÄ›ru a míÅ™e poškození osiva.

Secí stroj VEGA 8 zabezpečuje výsev zaměřený na konečnou hustotu, bez dalšího použití ruční práce pÅ™i formování požadovaných odstupů mezi rostlinami v Å™ádcích.

Každý znamenák je ovládán nezávisle a má zvláštní hydraulický válec.

Secí stroj je návÄ›sní, vybaven dopravním mechanizmem, což umožňuje jeho pÅ™epravu veÅ™ejnými komunikacemi bez použití dodatečných dopravních prostÅ™edků.

Je agregátován s traktorem s tažnou sílou od 1,4 do 2,5.

Secí stroj je vybaven odstÅ™edivým ventilátorem s pohonem od vývodového hÅ™ídele traktoru 540 ot./min.

Pro nastavení stejného rozÅ™edÄ›ní ve všech výsevních ústrojích v konstrukci secího stroje se používá trubka 60x60 mm, která plní úlohu pÅ™estupníka. K zabezpečování zadržení v otvorech výsevních kotoučů těžkých semen luštÄ›ninových plodin (sóje a jiné) ventilátor secího stroje je vybaven dodatečným vzduchovodem.

RozÅ™edÄ›ní vzdušného proudu se reguluje instalovanou na ventilátoÅ™e klapkou.

Konstrukce výsevní sekce je provedena s vysokým umístÄ›ním výsevního ústrojí (tak zvaná sekce Truvího), které je pÅ™ipevnÄ›no na nosní kostÅ™e sekce. Takové konstrukční Å™ešení umožnilo uplné odstranÄ›ní vlivu různých zatížení na tÄ›leso výsevního ústrojí a právÄ› tím vyloučio možnost jeho poruch. Závitové regulování zahloubení výsevní sekce snižuje námahu pÅ™i nastavení.

Do základního kompletu výsevní sekce patÅ™í vlnovitý pÅ™edÅ™ezávací kotouč (kalter) a zaÅ™ízení na zavalování ve tvaru V. Funkcí kalteru je proÅ™ezávání brázd pÅ™ed dvoukotoučovou výsevní botkou v suché a tvrdé půdÄ› pÅ™i nedostatku vlhkosti v horních vrstvách.

UtÄ›sňující kola jsou určena pro pÅ™itlačování semen k výsevnímu lůžku a utÄ›snÄ›ní půdy, což pÅ™ispívá k urychlení klíčivosti a prorůstání semen, a tedy i k zvyšení úrodnosti.

Pro provozování na neobdÄ›lávané půdÄ› výsevní sekce se vybavuje speciálním vlnovitým kotoučem (kalterem), který proÅ™ezává brázdu za účelem formování výsevního lůžka. PÅ™i vstupu do půdy vlny na kotouči se rozmísÅ¥ují kolmo ve vztahu k povrchu půdy, a tím maximálnÄ› zvÄ›tšují Å™ezivost pÅ™i minimálním tlaku. PÅ™i výstupu z půdy vlny na kotouči zaujímají vodorovnou polohu a tím zamezuje nalepení vlhké půdy. Vlnovitý kotouč prokazuje lepší výkonnost pÅ™i rozvrstvování půdy za minimální námahy pÅ™i zadÄ›lávání (vtlačování) strniskových zbytků do půdy pÅ™i rychlosti od 3,0 do 10,0 km/hod. Díky takové konstrukci kotouče se vytváÅ™í pruh zkypÅ™ené půdy bezprostÅ™ednÄ› pÅ™ed výsevním ústrojím.

Rozmetadlo hnojiv se pÅ™idává jako opce, které se skládá z výsevních ústrojí na hnojivo, výsevních botek na hnojivo, reduktorů a pohonu. Konstrukce secího stroje umožňuje v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby pohodlné a rychlé odmontování a namontování ústrojí.

Množství osiva, které se dostává ze zásobníku do výsevní komory, se reguluje klapkou. HÅ™ebenový shazovač zbytečných semen zabezpečuje pÅ™esný jednozrnový výsev. Na výsevním kotouči je instalována obracečka, která zamezuje nahuštÄ›ní a uváznutí semen v komoÅ™e výsevního ústrojí.

Rychlému vzdálení semen z komory výsevního ústrojí napomáhá odlehčovací otvor.

ŘetÄ›zový mechanizmus pÅ™epojení pohonů výsevních ústrojí má 15 pÅ™evodových pomÄ›rů.

Mechanizmus pÅ™epojení pohonů s ozubenými koly na rozmetadla hnojiv má 12 pÅ™evodových pomÄ›rů.

Odlišovací zvláštností secího stroje je to, že výsev se uskutečňuje prakticky v pruhu opÄ›rných kol výsevního ústrojí, a tím nerovnosti půdy úplnÄ› pÅ™estávají ovlivňovat hloubku výsevu osiva.

Pozorovací okno umožňuje uskutečňovat bÄ›hem nastavení vizuální kontrolu kvality práce výsevního ústrojí.

Teleskopická konstrukce nosníku umožňuje zmenšovat obrysové rozmÄ›ry secího stroje pÅ™i pÅ™epravÄ›.

 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Typ stroje       návÄ›s
ŠíÅ™ka zábÄ›ru m 5,6
Počet Å™ádků ks. 8
ŠíÅ™ka meziÅ™ádků mm 700
Provozní rychlost km/hod. 3-10
Výkon ha/hod. 2-5,04
Obsah zásobníku, (úhrnný) dm3  
- na osivo   200
- na hnojivo   192
Norma výsevu:    
- osiva ks/d.m. 2-43
- hnojiv kg/ha 50-250
Hloubka zadÄ›lávání mm 40-100
Obrysové rozmÄ›ry v pracovní poloze mm 2400Ñ…8770Ñ…1700
Obrysové rozmÄ›ry v pÅ™epravní poloze mm 8770Ñ…2400Ñ…3400
Hmotnost kg 2980
Agregátování s traktory o vykonnosti k.s. od 80 (1,4) do 120 (2,0)

 

 

© 2008-2023 «Agro Spektrum Belarus s.r.o»
Site was created by Design Studio
CredoSystems